Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Điều 234. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị trong tố tụng hình sự | Công ty luật Dragon

Điều 234. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị trong tố tụng hình sự | Công ty luật Dragon

Điều 234. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị trong tố tụng hình sự

 
Có 0 lượt xem
Điều 234. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị
1. Thời hạn kháng cáo là mười lăm ngày,
kể từ ngày tuyên án. Đối với bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì
thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm
yết.
Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát
cùng cấp là mười lăm ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là ba
mươi ngày, kể từ ngày tuyên án.
2. Nếu đơn kháng cáo gửi qua bưu điện
thì ngày kháng cáo được tính căn cứ vào ngày bưu điện nơi gửi đóng dấu ở
phong bì. Trong trường hợp đơn kháng cáo gửi qua Ban giám thị trại tạm
giam, thì ngày kháng cáo được tính căn cứ vào ngày Ban giám thị trại tạm
giam nhận được đơn.
Văn bản luật hướng dẫn:
[I. VỀ CHƯƠNG XXIII "TÍNH CHẤT CỦA XÉT XỬ PHÚC THẨM VÀ QUYỀN KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ" CỦA BLTTHS]
4. Về Điều 234 của BLTTHS
4.1. Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo, kháng nghị
a) Thời điểm bắt đầu tính thời hạn
kháng cáo, kháng nghị là ngày tiếp theo của ngày được xác định. Ngày
được xác định là ngày Toà án tuyên án hoặc ra quyết định trong trường
hợp Viện kiểm sát, bị cáo, đương sự có mặt tại phiên toà hoặc là ngày
bản án, quyết định được giao hoặc được niêm yết trong trường hợp bị cáo,
đương sự vắng mặt tại phiên toà.
Ví dụ 1: Ngày 10/10/2005 Toà án xét
xử sơ thẩm vụ án hình sự có mặt bị cáo B và cùng ngày tuyên án đối với
bị cáo B. Trong trường hợp này ngày được xác định là ngày 10-10-2005 và
thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày (đối với bị cáo
B), thời hạn kháng nghị mười lăm ngày (đối với Viện kiểm sát cùng cấp),
ba mươi ngày (đối với Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp) là ngày
11-10-2005.
Ví dụ 2: Ngày 12-10-2005 Toà án xét
xử sơ thẩm vụ án hình sự vắng mặt người bị hại là A và cùng ngày tuyên
án. Ngày 20-10-2005 Toà án mới giao bản án cho A hoặc niêm yết tại trụ
sở Uỷ ban nhân dân xã nơi A cư trú. Trong trường hợp này ngày được xác
định là ngày 20-10-2005 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo
mười lăm ngày (đối với A) là ngày 21-10-2005.
Trong trường hợp ngay trong ngày Toà
án tuyên án hoặc ra quyết định mà bị cáo, đương sự có mặt tại phiên toà
có đơn kháng cáo ngay, thì Toà án cấp sơ thẩm nhận đơn kháng cáo theo
thủ tục chung.
b) Thời điểm kết thúc thời hạn kháng
cáo, kháng nghị là thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn. Nếu
ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật)
hoặc ngày nghỉ lễ, thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm
việc đầu tiên tiếp theo ngày nghỉ đó. Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng
của thời hạn vào lúc hai mươi tư giờ của ngày đó.
Ví dụ 1: Trong ví dụ 1 nêu tại điểm a
tiểu mục 4.1 mục 4 này, thời hạn kháng cáo mười lăm ngày được tính bắt
đầu từ ngày 11/10/2005. Theo quy định tại Điều 96 của BLTTHS thì thời
hạn kháng cáo mười lăm ngày (đối với bị cáo B) kết thúc vào lúc hai mươi
tư giờ ngày 25/10/2005 (nếu không đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày
nghỉ lễ).
Ví dụ 2: Trong ví dụ 2 nêu tại điểm b
tiểu mục 4.1 mục 4 này, thì thời hạn kháng cáo mười lăm ngày được tính
bắt đầu từ ngày 21-10-2005. Theo quy định tại Điều 96 của BLTTHS thì
thời hạn kháng cáo mười lăm ngày (đối với A) kết thúc vào lúc hai mươi
tư giờ ngày 04-11-2005. Giả sử ngày 04-11-2005 đúng vào ngày nghỉ lễ thì
thời hạn kháng cáo mười lăm ngày kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ ngày
05-11-2005 (nếu không đúng vào ngày nghỉ cuối tuần); giả sử sau ngày
nghỉ lễ (04-11-2005), ngày 05-11-2005 đúng vào ngày thứ bảy, thì thời
hạn kháng cáo mười lăm ngày kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ ngày
07-11-2005.
4.2. Xác định ngày kháng cáo
a) Trong trường hợp đơn kháng cáo
gửi qua bưu điện thì ngày kháng cáo là ngày bưu điện nơi gửi đóng dấu ở
phong bì; do đó, khi nhận đơn kháng cáo gửi qua bưu điện, Toà án phải
kiểm tra ngày đóng dấu trên phong bì và lưu phong bì cùng với đơn kháng
cáo để xác định ngày kháng cáo.
b) Trong trường hợp đơn kháng cáo
gửi qua Ban giám thị trại tạm giam, thì ngày kháng cáo là ngày Ban giám
thị trại tạm giam nhận được đơn. Nếu Ban giám thị trại tạm giam không
ghi ngày nhận được đơn kháng cáo, thì Toà án yêu cầu Ban giám thị trại
tạm giam xác nhận ngày nhận đơn đó để xác định ngày kháng cáo.
c) Trong trường hợp người kháng
cáo đến nộp đơn kháng cáo tại Toà án hoặc trong trường hợp họ đến Toà án
cấp sơ thẩm trình bày trực tiếp về việc kháng cáo, thì ngày kháng cáo
là ngày Toà án nhận đơn hoặc là ngày Toà án lập biên bản về việc kháng
cáo.
Luật sư giỏi tại TPHCM – http://luatsubaochua.vn/category/van-ban-phap-luat/
Công ty luật Dragon